Lũy kế đến 30/6/2023, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 113 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 49.353 tỷ đồng. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 với tổng doanh thu đạt 2.663 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 3.209 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.083 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 110,5% và 106,2% kế hoạch năm (bao gồm khoản hoàn nhập trích lập dự phòng). Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp ngân sách đạt 126 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, SCIC cũng đã tiếp nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm, UPCoM: DVN). Phần vốn có giá trị 1.540 tỷ đồng, chiếm 65% tổng vốn điều lệ của DVN. Về công tác quản trị doanh nghiệp, lũy kế đến 30/6/2023, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 113 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 49.353 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 168.121 tỷ đồng. SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể là 6 tháng cuối năm, SCIC cần tập trung nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, với định hướng rõ nét hơn; trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư vào những ngành, lĩnh vực mang lại hiệu quả và những dự án then chốt, trọng yếu, tạo sức lan tỏa và dẫn dắt, mở đường cho các thành phần kinh tế khác cùng đầu tư và phát triển. Từng bước nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC theo mô hình tổ chức đầu tư chuyên nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ là nhà đầu tư của Chính phủ. Bên cạnh đó, về vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp, SCIC hiện đang làm và đã đạt được một số kết quả tốt, điển hình như sông Đà, tuy nhiên còn một số doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh như Thép, VNA, Vinatex,… Công tác quyết toán vốn nhà nước lần 2 tại các doanh nghiệp cần khẩn trương trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần có phương thức đổi mới để đạt được kết quả trong 6 tháng cuối năm. Về chiến lược, đề án tái cơ cấu, SCIC cơ bản đã thực hiện theo quy định, hiện đang hoàn thiện giải trình bổ sung. Đồng thời, SCIC cũng đang báo cáo các cấp thẩm quyền về một số doanh nghiệp liên quan đến nghị định, cơ chế tiền lương,…. Đây là những việc đang triển khai chậm và chưa đạt đúng mong muốn. Sau khi chiến lược được duyệt, SCIC sẽ hành trang pháp lý cơ bản để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngoài ra, trong thời điểm kinh tế khó khăn, SCIC cũng cần có sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số,… tại các doanh nghiệp. Nguồn: sưu tầm.