FDH đề xuất các hướng dẫn cho các Công ty khách hàng lên kế hoạch mua, bán hoặc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của họ. Chúng tôi tư vấn các Công ty thông qua các hình thức giao dịch đa dạng cũng như hỗ trợ khoản vay và vốn chủ sở hữu trong các trường hợp cụ thể.